Draadloos internet voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van gratis draadloos internet aan de bezoeker van: de Victory Outreach Rotterdam kerk,
de Victory Outreach Mannenhome (ook bekend als Victory Home) (hierna: Victory Outreach Rotterdam).

Door gebruik te maken van deze gratis internet verbinding (hierna: de dienst),
aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden en verbindt deze zich ertoe de bepalingen ervan na te leven.

Duur van de dienst
De dienst wordt verstrekt voor de duur van 5 uur.

Toegang tot de dienst
De toegang tot de dienst is alleen mogelijk via apparatuur van gebruiker. De gebruiker maakt een connectie met het draadloos netwerk van Victory Outreach Rotterdam en moet inchecken op Facebook om aangemeld te worden op het netwerk. Ook is het mogelijk dat er een speciale code word afgegeven door een van de Victory Outreach Rotterdam medewerkers waarmee direct verbinding kan worden gemaakt zonder Facebook. De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilige en juiste gebruik van de toegangscode. De gebruiker moet daartoe gepaste maatregelen nemen. Elke toegang tot de dienst als gevolg van het gebruik van een persoonlijke toegangscode valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Victory Outreach Rotterdam heeft het recht om de toegangsbepalingen en de weergegeven informatie te allen tijde te wijzigen c.q. aan te vullen.

Informatie over websites van derden (‘de websites’)
Victory Outreach Rotterdam kan, rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites of het gebruik ervan. Ook garandeert zij niet dat de informatie, aangeboden via haar dienst, correct is.
Victory Outreach Rotterdam is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen ondanks de voorzorgen die worden genomen, en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die deze virussen zouden kunnen veroorzaken.

Hyperlinks
Indien er via de dienst van Victory Outreach Rotterdam links tot stand worden gebracht met andere websites op het Internet – rechtstreeks of via zoekmachines – kan Victory Outreach Rotterdam niet aansprakelijk worden gesteld voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Victory Outreach Rotterdam heeft geen controle over de links, de inhoud of andere kenmerken van deze websites. Via sommige van deze hyperlinks kunt u diensten en producten gebruiken. Victory Outreach Rotterdam doet geen enkele uitspraak en geeft geen enkele garantie in verband met deze diensten en producten en is door er toegang toe te bieden op generlei wijze aansprakelijk voor deze diensten en producten.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker van de dienst verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de intellectuele rechten (zonder uitputtend te zijn: merken, copyrights, patenten) van Victory Outreach Rotterdam en van derden te respecteren. Het gebruiken, kopiëren, vertalen, opmaken, veranderen of verspreiden van (een deel van) deze intellectuele rechten, op welke manier of in welke vorm dan ook, is verboden.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt, als hij met de dienst verbonden is. Victory Outreach Rotterdam kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de gebruiker tijdens het gebruik van de dienst.

Gebruiksbeperkingen
De gebruiker van de dienst verbindt zich ertoe de hiernavolgende inhoud niet te raadplegen en/of te verspreiden of deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud:

Toegang zoeken tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten.
Spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden tijdens het gebruik van de dienst.
Discriminerende, kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam posten of verzenden tijdens het gebruik van de dienst.
Virussen of andere schadelijke items posten of naar anderen verzenden.
Het zonder toestemming verzenden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook.
Iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook.
Aanzetten tot het begaan van misdaden of misdrijven.
Communicatieplatforms aanbieden voor criminele groeperingen.
Zich inlaten met activiteiten en zaken die ingevolge het Nederlands recht niet zijn toegestaan.
Beperking van aansprakelijkheid
Victory Outreach Rotterdam biedt geen enkele garantie of impliciete garantie in verband met de dienst en het gebruik daarvan. Victory Outreach Rotterdam biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van deze dienst en of websites die gebruiker via deze dienst bezoekt. Victory Outreach Rotterdam biedt geen waarborgen, ondersteuning of garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst van derden die via de dienst wordt geadverteerd of aangeboden en neemt niet deel aan en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de controle en iedere vorm van transactie tussen gebruiker en leveranciers van producten of diensten.
Victory Outreach Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het bezoeken of gebruiken van de dienst of websites via de dienst; (c) iedere ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen; (d) Victory Outreach Rotterdam is niet verantwoordelijk voor enige claims voortvloeiend uit de activiteiten van de gebruiker; (e) iedere onderbreking of beëindiging van de verbinding met of vanaf de dienst; (f) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke software of programma’s die verzonden mochten worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik van welke inhoud dan ook, die via de dienst is gepost, ge-e-maild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt.

Geen geheimhouding en vertrouwelijkheid
Informatie die via ons en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. We kunnen de privacy en beveiliging van onze gebruikers niet garanderen.

Disclaimer
Victory Outreach Rotterdam onderneemt niets, noch biedt zij enige garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang of de werking van de dienst.
Victory Outreach Rotterdam heeft het recht het gratis draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen.
Victory Outreach Rotterdam neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van de dienst.
Victory Outreach Rotterdam geeft geen garanties voor de werking van de dienst in combinatie met de apparatuur, laptop en/of smart phone van de gebruiker.