Missie & Waarden

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

Missie & Waarden

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.

V.O. Waarden

De 5 E’s van Victory Outreach:

  • Exaltation (Verhogen)
  • Envisioning (Overdragen van visie)
  • Establishing (Tot stand brengen)
  • Equipping (Toerusten)
  • Evangelizing (Evangeliseren)

Exalting (Verhogen)
Wij kunnen God verhogen in ons leven door gebed, aanbidding, vasten en het lezen van de bijbel om vanuit Gods beeld een leven van rechtvaardigheid te bereiken.
Johannes 12:32, I Corinthiërs 1:29

Envisioning (Overdragen van visie)
Het inspireren van Gods kinderen om Gods roeping te beantwoorden en zich daaraan te verbinden, omdat dit onze drijfveer is.
Spreuken 29: 18, Hebreeën 1:2-3

Establishing (Tot stand brengen)
Wij zijn geroepen om mensen te helpen naar geestelijke volwassenheid te groeien door ze een gevoel van geborgenheid te geven. Het is ons verlangen om christenen te zien groeien in karakter en te zien dat christenen relaties bouwen.
Efeziërs 4:14-16

Equipping (Toerusten)
Wij geven christenen opleidingen en onderwijs om te helpen zich te ontwikkelen in leiderschapsbekwaamheden en geestelijke gaven.
Mattheüs 28:18-19

Evangelism (Evangelisatie)
Onze missie is dezelfde als de wereldevangelisatie van Jezus Christus: gaan naar de binnensteden van de wereld om uit te reiken naar de verworpenen.

De Drie C’s van Victory Outreach

  • Community (Gemeenschap)
  • Cause (Doel)
  • Corporation (Bedrijf)

Community (Gemeenschap/ Familie) – Handelingen 2: 42, I Timotheüs 5: 1-2
De kerk is een gemeenschap; wij zijn een familie.
Daarom noemen wij elkaar broeder en zuster, geestelijke moeder en vader.
Wij kunnen ons met liefde en met een gevoel van veiligheid naar elkaar uiten, dit geeft een gevoel tot het behoren bij de familie.
Wij hebben een gevoel van waardigheid en geborgenheid omdat wij een familie zijn.
God heeft ons opgewekt om een unieke bediening te zijn die werkt met verwonde mensen uit binnensteden in de hele wereld.

Cause (Doel) – Mattheüs 16:18, I Samuel 17:29, II Samuel 18: 5-17
Wij zijn een leger met een missie die God ons gegeven heeft om de wereld te bereiken. Wij zijn een machtig leger apart gezet om door gehoorzaamheid en loyaliteit te strijden tegen de krachten van de duisternis.
Om allemaal dezelfde gedachtegang te hebben is essentieel voor het innemen van nieuw land voor de Heer. In een familie zijn draait het om liefde, acceptatie en respect; in het leger draait het om missie, strategie, volvoering en financiën.

Corporation (Bedrijf) – I Corinthiërs 14:40
Dit is het bedrijfsmatige en organisatorische onderdeel van de bediening.
We hebben onze internationale administratieve kantoren die volledig worden bemand door mannen en vrouwen die toegewijd zijn aan de wereldwijde uitbreiding van Victory Outreach.

Iedere lokale Victory Outreach kerk streeft ernaar glimmend en bedrijfsgericht te zijn. Wij herkennen en geloven in het afleggen van rekenschap en het afdragen van verantwoordelijkheid aan leiderschap in alle aspecten van de visie. Besluiten worden gemaakt in het voordeel van de gehele organisatie