ANBI

ANBI 2018 Victory Outreach Rotterdam

 

1. Naam van het kerkgenootschap

Victory Outreach Kerk Rotterdam, de verkorte naam is Victory Outreach Rotterdam

 

2. RSIN nummer

8194.10.548

 

3. Contactgegevens

Bezoek- en postadres:
Mijnsherenplein 9
3081 CN Rotterdam

Telefoonnummer: 010 – 466 59 05

(Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00-15.00 uur)

E-mail: contact@vorotterdam.nl

 

4. Bestuurssamenstelling

Het kerkgenootschap kent een senior Pastor en een pastorale staf.  

De senior Pastor draagt de eindverantwoording voor de gang van zaken binnen het kerkgenootschap en is de voorzitter van de pastorale staf. De pastorale staf is belast met het bestuur van het kerkgenootschap.

 

5. Beleidsplan

Het beleid van Victory Outreach Rotterdam is om te voldoen aan de missieverklaring van Victory Outreach International. Jaarlijks worden er doelen vastgesteld om aan deze missie te voldoen. Tijdens periodieke leiderschapsvergaderingen worden deze doelen besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle materiële, personele en financiële zaken en wordt hierin ondersteund door het kerkkantoor. Om alle activiteiten, de hypotheek en andere bijkomende posten te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit vrijwillige (periodieke) bijdragen van de kerkleden, bezoekers en vrienden van het kerkgenootschap. Voor het bekostigen van evenementen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van gemeentelijke subsidies en fondsen. Het kerkkantoor beheert deze financiële middelen en is verantwoordelijk voor de betaling van de vaste lasten. Alle andere uitgaven worden eerst door de pastorale staf beoordeeld alvorens er een beslissing wordt genomen.

De jaarcijfers worden gebruikt als basis voor de begroting van het volgende kalenderjaar. Zowel de jaarcijfers als de begroting worden op de website geplaatst wanneer deze beschikbaar zijn.

 

6. Beloningsbeleid

De senior Pastor en de pastors vrouw ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden.

Reiskosten en andere verplichte onkosten ten behoeve van de organisatie worden deels vergoed.

Vrijwilligers die zich minstens drie dagen per week op kantoor inzetten, ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

De pastorale staf ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

7. Doelstelling van het kerkgenootschap

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. De doelstelling van het kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
 2. De doelstelling is nader omschreven in de verklaring van VOI, genaamd “Mission Statement”:
  Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming een leven in waardigheid en geborgenheid. Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.

 

8. Verslag van de activiteiten

Victory Outreach Rotterdam organiseert de volgende wekelijkse activiteiten:

 • De eredienst iedere zondagochtend.
 • Jeugdavond (G.A.N.G.) iedere dinsdagavond.
 • Gebedssamenkomst iedere vrijdagavond.
 • Periodiek worden de volgende bijeenkomsten georganiseerd: om de maand een all night prayer (bidden van 23.00-06.00 uur) op iedere eerste vrijdag van die bewuste maand en om de maand bidden en vasten (drie dagen vasten waarbij we gedurende die drie dagen op drie tijdstippen samenkomsten hebben om te bidden).
 • Naast de wekelijkse samenkomsten zijn er verschillende activiteiten die periodiek binnen de gemeente plaatsvinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verschillende Bijbelstudies (VETI op de maandagavond, het Christelijk onderwijs op de zondagmiddag, de vrouwen Bijbelstudie op woensdag).
 • Naast de periodieke activiteiten organiseert Victory Outreach verschillende maatschappelijk betrokken evenementen zoals:
 1. Het jaarlijkse Kerst- en Paasdiner, waarbij daklozen, drugsverslaafden en minder bedeelden getrakteerd worden op een uitgebreid diner.
 2. Het jaarlijkse Kinderkerstfeest en Kinderpaasfeest, waar we alle kinderen trakteren op een leuke en gezellige middag. Ook hier gaat onze aandacht uit naar kinderen uit gezinnen waar de ouders het minder breed hebben.
 3. Golden Vessels: een middag voor alle 55+’ers om de eenzaamheid binnen deze groep tegen te gaan.
 4. Kindermiddag: een middag in de zomer waarbij we de kinderen uit de buurt een leuke middag bezorgen met diverse activiteiten en attracties.

Op onze website en op onze social media pagina’s staan foto’s ter impressie van deze verschillende activiteiten.

 

9. Staat van baten en lasten met toelichting

Baten

2018

Inkomsten uit giften

€162.572

Opbrengsten uit bezittingen

€81.927

Overige baten

€48.712

Totaal baten

€293.211

   

Lasten

2018

Huisvestingskosten

€46.338

Investeringen gebouw

€10.407

Gemeentelijke bedieningen

€18.059

Personeelskosten en vrijwilligers

€103.974

Samenkomsten

€7.736

Kantoorkosten

€11.489

Reis en verblijfskosten

€5.928

Evenementen

€26.971

Hospitality

€14.772

Overige kosten

€6.875

Totaal lasten

€252.549

 

 

Resultaat

€40.662

 

In het afgelopen seizoen zijn de inkomsten toegenomen ten opzichte van het vorige seizoen. Belangrijke verschillen ten opzichte van 2017 zijn hierin de verhuur aan de Home en verhoogde inkomsten uit giften. Dit heeft er toe geleid dat er over het afgelopen seizoen een positief resultaat was en hoger dan van tevoren was begroot. Het resultaat is gebruikt om de hypotheekschuld aan de bank te verminderen.

 

Deze cijfers moeten nog worden bevestigd door de accountant.